شبکه اجتماعی آموزش

مدرستان فضای مجازی مدارس، دانش آموزان، معلمین و والیدین برای برقراری ارتباطات آموزشی است. در مدرستان علاوه بر جستجوی مدارس و انتخاب مدرسه ایده آل خود شما به گسترده ای از فعالیت های آموزشی دسترسی دارید. رویدادهای مختلف فوق برنامه، نمایشگاه ها، بازدیدهای علمی، گروه های علمی، نجوم، تفریح و ...

ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا با پوشش حداکثری اینچنین برنامه هایی استفاده از مدرستان را برای دانش آموزان دلپذیرتر کنیم.

در کنار این اعلان ها سامانه پایش یکی از جدیدترین و مهمترین تکنولوژی های آموزشی است که تنها در مدرستان می توانید ببینید. این سامانه که قابل استفاده کلیه دانش آموزان می باشد این مهم را فراهم می آورد که اولیا، معلمین و یا مدیران مدارس گزارش دقیق از عملکرد، نقاط قوت و یا ضعف دانش آموزان را در دوران های مختلف داشته باشند و بتوانند برنامه ریزی بهینه ای برای تقویت این نقاط ضعف داشته باشند. این مساله در روند معمول آموزش بسیار با پیچیدگی روبرو است چرا که اغلبا معلمین زمان لازم برای تمرکز و یا ایستادن روی موارد ضعف تک تک دانش آموزان نیستند.

در مدرستان چهار نقش کلیدی دانش آموز - معلم - اولیا و مدیران در نظر گرفته شده و برای هریک امکانات مربوطه طراحی گردیده است:


و البته مدیران مدارس و موسسات نیز ارتباط موثری در این فضا خواهند داشت:

مدیران در مدرستان